Nhân vật nổi tiếng sinh ngày 23 tháng 5(Cập nhật)

1052 - Vua Philippe I của Pháp (m. 1108).
1707 - Carl Linnaeus, bác sĩ kiêm nhà thực vật học và nhà động vật học người Thụy Điển (m. 1778).
1844 - Abdu’l-Bahá, con trai cả của Bahá'u'lláh và người đứng đầu của tôn giáo Bahá'í từ 1892 đến 1921.
1870 - Nơ Trang Long, người lãnh đạo nhân dân các dân tộc Tây Nguyên đánh giặc Pháp trong suốt 24 nǎm (m. 1935).
1958 - Drew Carey, diễn viên người Mỹ.
Xem thêm